Kathmandu Location

G.P.O. Box 12895, Kapurdhara Marg, Kathmandu 44600, Nepal
Phone: +977-1-4524111, 4524242, 4535232
Fax : +977-1-4412590
Email: info@ciwec-clinic.com

Kathmandu Location

G.P.O. Box 12895, Kapurdhara Marg, Kathmandu 44600, Nepal
Phone: +977-1-4524111, 4524242, 4535232
Fax : +977-1-4412590
Email: info@ciwec-clinic.com

Pokhara Location

Mansarovar Path, Lakeside, Pokhara-6, Nepal
Phone: +977-61-453082, 457053
Email: pkradministrator@ciwec-clinic.com

Pokhara Location

Mansarovar Path, Lakeside, Pokhara-6, Nepal
Phone: +977-61-453082, 457053
Email: pkradministrator@ciwec-clinic.com